JulkaisutPRT-kuntoutuksen vaikuttavuustutkimuksia on tehty Yhdysvalloissa jonkin verran, mutta Suomessa vaikuttavuustutkimuksia ei pitkittäisseurannassa ole vielä julkaistu.

Suomessa julkaistuja tapaustutkimuksia:

Losoi H. 2006. PRT-menetelmän vaikuttavuus sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kielen kehitykseen kahdella autistisella ja yhdellä kehityshäiriöisellä lapsella. Psykologian Pro Gradu –tutkielma, Joensuun Yliopisto.

Länkimäki P. & von Schantz N. 2009. Kadonnutta yhteyttä etsimässä. - PRT-kuntoutuksen vaikuttavuus tapaustutkimuksen valossa. Autismi-lehti 1/2009, s. 37-38.

Länkimäki P. & von Schantz N. 2009. Poster: PRT-kuntoutuksen vaikuttavuus tapaustutkimuksen valossa, Autismin talvipäivät Jyväskylässä 6-7.2.2009, Autismi- ja Aspergerliitto

Niemi J. 2008. Ydinvasteterapia (Pivotal Response Training, PRT): kielitieteellinen näkökulma. Teoksessa: Merja Hyytiäinen, Kirsi Kinnunen, Tero Timonen & Jaana Ylönen (toim.), Pivotal Response Training: PRT-menetelmä Suomessa 2004 - 2008. Honkalampi-säätiö, Kliininen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö. ss. 42-52.

Oravainen V. & Sahlman O. 2011. Vanhempien kokemuksia elämästä autistisen lapsen kanssa ja PRT-menetelmästä sen osana. Opinnäytetyö, sosiaalialan koulutusohjelma, Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu. Joensuu.

Paavola S. 2011. ”Välil se on semmosta toistumista, mut onhan se ihana kuulla sen ääni” –Autistisesti käyttäytyvien lasten vanhempien kokemuksia Pivotal Response Training menetelmästä osana perheen vuorovaikutusta. Erityispedagogiikan kandidaatin tutkielma, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu.

Pentikäinen H. 2007. Autistilapsen polku kommunikatiiviseen kieleen - Pivotal Response Training -menetelmä puheen ja vuorovaikutuksen rakentajana

Tiainen, A-L. 2007. Kaisa ja PeRTti: Pivotal Response Training –koulusovellus tapaustutkimuksena. Erityispedagogiikan pro gradu –tutkielma. Joensuun yliopisto.

Tutkimustuloksia

Losoin, Niemen ja Pentikäisen tapaustutkimuksissa suurin kehitys tapahtui kielen ja kommunikoinnin kehityksessä. Länkimäen ja von Schantzin tapaustutkimuksen merkittävimmät tulokset näkyivät havaitsemisen taitojen, kommunikoinnin ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen sekä leikkitaitojen kehittymisenä.

Oravainen & Sahlman (2011) ovat koonneet tutkimuksessaan vanhempien kokemuksia PRT-menetelmästä osana laspen ja perheen arkea. Seuraavassa ote kyseisestä tutkimuksesta:

“Tutkimustulokset osoittivat, että arki autistisen lapsen kanssa on haastavaa ja raskasta. Arjen raskaudesta huolimatta autististen lasten perheiden arkeen sisältyy paljon iloisia asioita. Tulosten mukaan PRT-menetelmällä on ollut suuri merkitys arjen sujumiselle ja siinä jaksamiselle. Kielellisten ja kommunikatiivisten valmiuksien vahvistuessa perheenjäsenet oppivat tuntemaan lapsen aivan uudella tavalla. Myös aggressiivisilta tilanteilta on vältytty, kun lapsi oppi ilmaisemaan itseään. Menetelmän tuomat positiiviset vaikutukset näkyivät myös siinä, että vanhempien, sisarusten ja autistisen lapsen välinen suhde vahvistui ja monipuolistui. Näiden muutosten myötä lapsesta on tullut entistä täysivaltaisempi perheenjäsen, jonka mielipide voidaan nyt ottaa huomioon enemmän kuin ennen.” (Oravainen & Sahlman 2011).

“The results showed that the daily life with an autistic child is hard and heavy. Despite the hard daily life, families lived their own kind of good life. Families had lots of resources and good things in their daily life. When the child`s verbal and communication capability was developed, the whole family got to know their child better. Aggressive situations were avoided as the children learned to express themselves. The relationship between parents, siblings and the autistic child was strengthened and the autistic children got a fuller position in their families due to the use of the PRT method.” (Oravainen & Sahlman 2011).

PRT-Kuntoutus, Puh. 0458924321 Mobiili